Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
316 postów 139 komentarzy

sentia potentia est

mms - Ekonomiczne zagadnienia Warszawy, Rzeczypospolitej Polskiej, Świata, IT, i nie tylko. "wielkie odkrycia nie zostały osiągniętę poprzez pracę w zespole - great discoveries are not achieved through teamwork - duis non fit per magnum inventorum"

Edward Połaski - Kim jest i co czyni dla rzemiosła i przedsiębiorczości?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Edward Tomasz Połaski, prezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, która jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości w Warszawie.

Podstawowym zadaniem Izby rzemieślniczej jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji reprezentujących pracowników oraz innych organizacji i instytucji, powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzanie i potwierdzanie egzaminów kwalifikacyjnych , a także udzielanie członkom pomocy instruktażowej i doradczej.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości. W swoich strukturach zrzesza cechy, spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Jest reprezentantem tego środowiska  wobec organów władzy państwowej i terytorialnej. Od lat podejmuje działania zmierzające do akcentowania roli małych i średnich przedsiębiorstw w życiu gospodarczym naszego kraju. Izba działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród społeczeństwa. 

 
Izba jest ważną instytucją infrastruktury doradczej, szkoleniowej i informacyjnej na Mazowszu. Chętnym pragnącym pogłębiać swoją wiedzę proponuje bogatą ofertę szkoleń. Prowadzone w Izbie zajęcia mają charakter seminaryjny. Oprócz wykładu na temat, który jest przedmiotem szkolenia, można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości. Wiedza zdobyta na kursach – prowadzonych przez wybitnych specjalistów – pozwala na prawidłowe prowadzenie i zarządzanie własną firmą. Izba udziela informacji na temat podatków, prawa, marketingu, oświaty zawodowej, funduszy unijnych, systemu ubezpieczeń społecznych. Przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne na tytuły czeladnika i mistrza w zawodach rzemieślniczych. Uzyskane w Izbie dyplomy mistrzowskie i świadectwa czeladnicze stanowią uznawane w Polsce i za granicą świadectwa kwalifikacji zawodowych. 
 
Wychodząc naprzeciw obecnym czasom i oczekiwaniom przedsiębiorców Izba stale doskonali system świadczonych usług starając się zapewnić nowoczesną, kompleksową obsługę zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i zamierzających ją uruchomić. Zatrudnieni w Izbie pracownicy to wysoko wykwalifikowany, kompletny i stale podnoszący swoje kwalifikacje personel, który zapewnia wysokiej jakości usługi. Izba jest także reprezentantem rzemiosła i małej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej poprzez aktywne uczestnictwo w znaczących dla tego sektora konferencjach i sympozjach. Pośredniczy w kojarzeniu ofert krajowych i zagranicznych, organizuje i podejmuje misje handlowe w różnych krajach, wyszukując partnerów do współpracy. 
 
W celu stworzenia szerokiej platformy dla wdrażania poglądów i postulatów środowiska rzemiosła i innych małych i średnich przedsiębiorstw oraz lepszej możliwości prezentowania stanowisk tego środowiska wobec Parlamentu i Rządu – Izba powołała w roku 1992 – Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom, wspieranie i organizowanie działań prowadzących do promocji msp w Polsce i zagranicą, współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi rozwojem małych i średnich firm polskich. 
 
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wchodzi w skład sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) w ramach akredytacji uzyskanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W zakresie akredytacji świadczy usługi informacyjne na rzecz przedsiębiorców, absolwentów szkół, osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Izba posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie
 
01-048 Warszawa, ul. Smocza 27
tel.:22 838 32 17, 22 838 03 51, 22 838 16 10, fax 22 838 35 53
www.mirip.org.pl
e-mail: sekretariat@mirip.org.pl
 
 

STATUT

MAZOWIECKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI
W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Izba Rzemieślnicza – zwana dalej „Izbą” – jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości.

§ 2

 1. Izba nosi nazwę: MAZOWIECKA IZBA RZEMIEŚLNICZA, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZESIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE zwana w skrócie MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE.

 2. Izba, w kontaktach zagranicznych, może używać nazwy w języku angielskim: SMALL BUSINESS CHAMBER, WARSAW.

§ 3

 1. Izba ma siedzibę w m.st. Warszawie, a jej zasięg terytorialny obejmuje województwo mazowieckie.

 2. Terenem działania Izby jest cały kraj.

§ 4

 1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r Nr 112, poz 979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz.1304),

  • ustawy z dnia 06 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) oraz niniejszego Statutu.

 2. Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

 3. Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2004 r, Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

§ 5

Podstawowym zadaniem Izby rzemieślniczej jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji reprezentujących pracowników oraz innych organizacji i instytucji, powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzanie i potwierdzanie egzaminów kwalifikacyjnych , a także udzielanie członkom pomocy instruktażowej i doradczej.

Do celów Izby należy w szczególności:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła wobec organów władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą,

 2. uczestniczenie w dialogu społecznym po stronie pracodawców,

 3. uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki,

 4. uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle w celu podnoszenia poziomu szkolenia i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników obejmujący:

  • prowadzenie przez Izbę doradztwa dla rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu nauki zawodu,

  • współdziałanie z administracją rządową i terenową, kuratorami szkołami zawodowymi w zakresie planowania i organizowania dokształcania teoretycznego,

  • organizowanie szkoleń dla rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego (szkoła mistrzów),

  • organizowanie szkoleń doskonalących dla przedstawicieli cechów upoważnionych do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych u pracodawców rzemieślników,

 5. promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła w kraju i za granicą, organizowanie konkursów, wystaw, targów i giełd oraz udział w imprezach międzynarodowych,

 6. upowszechnienie wśród członków zasad etyki zawodowej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,

 7. udzielanie wszechstronnej pomocy zrzeszonym członkom w zakresie organizacyjnym, prawnym, doradztwa podatkowego, ekonomicznego i finansowo-księgowego,

 8. ochrona i wspieranie zanikających zawodów rzemieślniczych, w szczególności, o charakterze rękodzielniczym i artystycznym,

 9. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu,

 10. powoływanie spośród członków organizacji zrzeszonych w Izbie rzeczoznawców w celu wydawania opinii,

 11. świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw,

 12. udzielanie pomocy zrzeszonym w Izbie członkom w zakresie korzystania ze środków unijnych i innych funduszy pomocowych,

 13. uczestniczenie w realizacji innych zadań o charakterze publiczno-prawnym.


 

2. Cele i zadania statutowe Izba może realizować poprzez wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków Izby.

Izba może także prowadzić domy wczasowe oraz powoływać własne wyodrębnione zakłady.

3. Izba może także tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi - jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych osób prawnych zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

 1. Izba rzemieślnicza może upoważnić cech do sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

 2. Zasady i tryb przekazywania nadzoru określają odrębne przepisy.

§ 7

Izba rzemieślnicza jest uprawniona do przeprowadzania i potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych, wydawania świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

KOMENTARZE

 • ------------- myślałam,że dawno przestały istnieć
  --- nie docierają do Rzemiosła i Przedsiębiorców polskich
 • @ninanonimowa 17:41:51
  To dobra wiadomość dla wielu, ninanomimowa. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest w b.dobrych rękach człowieka z sercem i głową, który twardo stoi na ziemi i ma supergrupę specialistów do rozwiązywania gamy problemów.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY